AP3- Rok za dodatnu predaju

by arh505

Poštovane kolege,

Kako ste već videli na konačnom spisku ocena iz predispitnih obaveza na predmetu Arhitektonsko projektovanje 3, statistika je sledeća:

Ukupan broj studenata koji je pohađao vežbe: 146

Broj studenata koji nije predao predmetni projekat (a nema opravdanje): 30-ovi studenti nisu imali osnov da budu ocenjeni

Oni koji treba da se jave  (bili su bolesni): 5

Dakle, ukupan broj studenata koji je pokusavao da polozi predispitne obaveze je 111.

Od toga pravo na ispit je ostvarilo 85 studenata.

Broj studenata koji je pokusavao da polozi predispitne obaveze , ali nije uspeo je 26 – bez obzira na umanjenje procenta sa 55% na 50%.

Procedura koja je sprovedena na predmetu, kako je to i najavljeno u oktobru (na pocetku semestra, u dokumentu koji se bavio programom predmeta), je bila u skladu sa Pravilnikom o izvođenju nastave Fakulteta tehničkih nauka.

S obzirom na odluku donetu na Odboru za nastavu Fakulteta tehničkih nauka, a koja glasi:

„Sledeće školske godine, nа mаster аkаdemske studije moći će dа se upišu sаmo kаndidаti koji su stekli diplomu nа osnovnim аkаdemskim studijаmа. Studentimа kojimа je ostаo neodbrаnjen diplomski rаd biće odobreno slušаnje nаstаve nа mаster studijаmа. Krаjnji rok zа odbrаnu diplomskog rаdа je 31.12.2013. Krаjnji rok zа polаgаnje ispitа sа OAS je drugi oktobаrski rok.“

odlučeno je da se odobri još jedan rok za predaju radova (predispitnih obaveza) iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 3 u terminu drugog oktobarskog roka. Ova predaja će biti omogućena ISKLJUČIVO studentima koji pre drugog oktobarskog roka budu mogli da dokažu da imaju samo jedan nepoloženi ispit i to Arhitektonsko projektovanje 3.

Datum predaje je petak, 13.septembar 2013. godine u 10h. Radovi (predispitne obaveze) će biti prihvaćeni ISKLJUČIVO uz dokaz o svim drugim položenim ispitima. 

Advertisements