Kabinet 505

Month: januar, 2013

PSOIK1-Spisak zakljucenih ocena

Poštovani studenti,

S obzirom na broj poena ostvarenih na pismenom ispitu, odlučeno je da se granica između pozitivnog i negativnog rezultata pomeri sa 16 na 10. To znači:

1. U koloni Pismeni ispit su prikazani stvarni osvojeni poeni,

2. U koloni Ukupan broj poena je obračunat stvaran broj ostvarenih poena, a u koloni Zaključena ocena br.1 ocena koja proizilazi iz prethodne kolone (svaki ispit ispod 16 poena je negativan),

3. U koloni Pismeni * 1.6 su prikazani bodovi nakon što je granica spuštena na 10 (to je ostvareno množenjem stvarnih bodova sa koeficijentom 1.6),

4. U kolonama Uvećan broj bodova i Zaključna ocena 2 su prikazani bodovi i ocene koji će ući u zapisnik za studentsku službu,

5. Studenti koji nisu zadovoljni Zaključnom ocenom 2 moraju se javiti do četvrtka  31. januara u 12h elektronskom poštom asisistentu Vladimiru Kubetu kako im ocene ne bi ušle u zapisnik za januarski rok.

6. Uvećanje bodova sa pismenog ispita važi samo u ovom (januarskom) roku.

PSOIK 1 Spisak zaključenih ocena.pdf

Advertisements

AP3- Rok za dodatnu predaju

Poštovane kolege,

Kako ste već videli na konačnom spisku ocena iz predispitnih obaveza na predmetu Arhitektonsko projektovanje 3, statistika je sledeća:

Ukupan broj studenata koji je pohađao vežbe: 146

Broj studenata koji nije predao predmetni projekat (a nema opravdanje): 30-ovi studenti nisu imali osnov da budu ocenjeni

Oni koji treba da se jave  (bili su bolesni): 5

Dakle, ukupan broj studenata koji je pokusavao da polozi predispitne obaveze je 111.

Od toga pravo na ispit je ostvarilo 85 studenata.

Broj studenata koji je pokusavao da polozi predispitne obaveze , ali nije uspeo je 26 – bez obzira na umanjenje procenta sa 55% na 50%.

Procedura koja je sprovedena na predmetu, kako je to i najavljeno u oktobru (na pocetku semestra, u dokumentu koji se bavio programom predmeta), je bila u skladu sa Pravilnikom o izvođenju nastave Fakulteta tehničkih nauka.

S obzirom na odluku donetu na Odboru za nastavu Fakulteta tehničkih nauka, a koja glasi:

„Sledeće školske godine, nа mаster аkаdemske studije moći će dа se upišu sаmo kаndidаti koji su stekli diplomu nа osnovnim аkаdemskim studijаmа. Studentimа kojimа je ostаo neodbrаnjen diplomski rаd biće odobreno slušаnje nаstаve nа mаster studijаmа. Krаjnji rok zа odbrаnu diplomskog rаdа je 31.12.2013. Krаjnji rok zа polаgаnje ispitа sа OAS je drugi oktobаrski rok.“

odlučeno je da se odobri još jedan rok za predaju radova (predispitnih obaveza) iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 3 u terminu drugog oktobarskog roka. Ova predaja će biti omogućena ISKLJUČIVO studentima koji pre drugog oktobarskog roka budu mogli da dokažu da imaju samo jedan nepoloženi ispit i to Arhitektonsko projektovanje 3.

Datum predaje je petak, 13.septembar 2013. godine u 10h. Radovi (predispitne obaveze) će biti prihvaćeni ISKLJUČIVO uz dokaz o svim drugim položenim ispitima. 

OUP1 – Materijal za pripremu ispita

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi deo materijala za pripremu pismenog ispita. Podsećamo da će se ispit sastojati iz projektantskog zadatka i seta teorijskih pitanja koja su podeljena u dva dela: osnovni projektantski standardi za enterijere prostora namenjenih stanovanju i testa arhitektonske kulture i kulture dizajna.

Drugi deo materijala za pripremu ispita (izvodi sa predavanja) će biti dostupan u toku sutrašnjeg dana.

Skripta „Unutrašnja arhitektura i dizajn“ prof. dr Đure Kojića sadrži i materijal koji nije obuhvaćen programom rada na predmetu OUP1. Iz tog razloga, u obaveznu literaturu spadaju samo sledeći delovi skripite:

Prostor (str. 6-13);

Materijali, istorija, tipologija (str. 23-29) i

Svetlost (str. 31-35)…

Unutrasnja arhitektura i dizajn

Standardi – kuhinje trpezarije

Standardi – kupatila

OUP3 – Materijal za pripremu ispita

Poštovani studenti,

u prilogu se nalazi deo materijala za pripremu teorijskog dela ispita iz predmeta Oblikovanje unutrašnjeg prostora 3.

Podsećamo da se ispit sastoji iz projektantskog zadatka i pitanja iz oblasti  arhitektonske kulture i kulture dizajna.

unutrasnja arhitektura i dizajn 1

PSOIK1-Spisak ocena

U prilogu se nalazi konačni spisak ocena iz Projekta 1/2.

Spisak ocena.pdf

PSOIK1-Pismeni ispit

Obaveštavaju se studenti da će se pismeni ispit u januarsko-februarskom i svim narednim ispitnim rokovima sastojati iz dva dela:

1. Projektantski zadatak – predviđa se crtanje skice u srazmeri i slobodnom rukom (15 poena)

2. Test iz arhitektonske, enterijerske, dizajnerske kulture koji će se bazirati na sadržaju iznetom na predavanjima (15 poena)

Link sa kojeg možete pruzeti predavanja  >>>Predavanja

AP3 – Komentari negativno ocenjenih radova

Studenti koji žele da dobiju komentar negativno ocenjenih radova iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 3, mogu da dođu na konsultacije u petak, 25. januara u 13 časova.

OUP1 Konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza.

Studenti koji nisu prikupili najmanje 55%, odnosno 38,5 poena (od mogućih 70), dužni su, prema Pravilniku o izvođenju nastave Fakulteta tehničkih nauka,  da obnove vežbe naredne godine. Njihove rubrike sa ukupnim brojem poena, označene su u spisku zelenom bojom. Svi ostali studenti, stekli su pravo izlaska na pismeni ispit.

OUP1-2013-01-22

OUP3 – Konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza.

Studenti koji imaju manje od 38 poena iz predispitnih obaveza (rubrika sa poenima označena plavom bojom) nisu stekli pravo izlaska na ispit i, dužni su, prema Pravilniku o izvođenju nastave Fakulteta tehničkih nauka, da obnove vežbe naredne godine;

OUP3-2013-01-22

AP 3 Konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza. Obaveštavamo vas o sledećem:

 

1. Kriterijum za ostvarivanje uslova za izlazak na ispit je spušten sa 55% na 50%, zbog kvaliteta predatih radova.

2. Studentima koji ostvaruju pravo izlaska na ispit, polje sa brojem poena (min. 35) je označeno plavom bojom.

3. Svi ostali studenti, prema Pravilniku o izvođenju nastave Fakulteta tehničkih nauka, su dužni da pohađaju vežbe ponovo naredne godine.

4. Zbog kvaliteta predatih radova, na pismenom ispitu neće biti teorijskih pitanja, već isključivo projektantski zadaci. Ispit će trajati 90 minuta.

AP3-2013-01-22